TKDK-IPARD


Şirketimiz TKDK (IPARD) projelerinde Türkiye genelinde tüm tedbirlerde projeler yapmıştır. Büyük başarılar sağlanmıştır. Ayrıca birçok projemiz TKDK tarafından örnek proje olarak seçilmiştir.

 IPARD PROGRAMI PROJELERİMİZ VE YOL HARİTAMIZ

Ipard programı kapsamında Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması, Tarımsal ürünlerin işlenmesi,  paketlenmesi, depolanması ve AB standartlarına ulaştırılması, kırsal ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için % 50-65 oranında hibe verilmektedir.

Şirketimiz tarafından Ipard programı kapsamında 11 ilde, tüm tedbir ve alt tedbirlerde (balıkçılık hariç ) 43 adet proje hazırlanarak, uygulamaya konulmuştur. Hazırladığımız projeler tüm illerde örnek proje olarak seçilmiştir. Ipard programı kapsamında ilk defa et ve süt verimine yönelik koyunculuk projeleri şirketimiz danışmanlığında yürütülmüştür.  Şirketimizce hazırlanan AB tarafından en özgün proje olarak seçilen “Mevcut Süt Ürünleri İşleme Tesisi Modernizasyonu ve Süt Endüstrisinin Artık Maddesi olan Peynir Altı Suyunun Ekonomiye Kazandırılarak, Çevre Zararlarının Bertaraf Edilmesi Projesi  için Brüksel heyeti tesisimizi yerinde ziyaret etmiştir. Ipard programın en büyük bütçeli projesi tarafımızca yapılmış, hiç kesinti olmadan talep edilen hibenin tamamı alınmıştır. 9 adet projenin uygulamaları tamamlanmış, ödeme Talep paketleri hazırlanarak, hibeleri ödenmiştir. Geriye kalan projelerin uygulamaları devam etmektedir.

Ipard projelerinde başarıya ulaşmanın temeli iyi bir danışman, iyi bir proje ekibidir. Proje başvurusunun kabul edilip onaylanması değil, ödeme talep paketinde belirtilen hibenin tamamının alınabilmesidir. Basında ve proje uygulaması tamamlanan illerde görüldüğü bir çok yatırımcı beklediği hibeyi alamadığı için, hayal kırıklığına uğramakta ve ekonomik olarak sıkıntıya düşmektedir. Ödeme talep paketi sürecinde, proje başvurusu ve uygulamada yapılan hataların  telafisi mümkün olmamaktadır. Bu sorunların yaşanması için proje başvuru aşamasında ödeme paketinde istenecek belgelerin bilinmesi, metraj cetvelleri ve Proje başvuru dosyasının doğru hazırlanması çok önemlidir. Ipard programının başarısı, Projenin kabul edilmesi ile değil, talep edilen hibenin alınmasıdır.

Şirketimiz Dr. Ayşe GÜN koordinatörlüğünde 50 kişilik uzman kadrosuyla projeleri yürütmekte, Başvuru dosyasının hazırlanması, iş planı, teknik proje, mimari, statik, elektrik, mekanik projeler, yerleşim planları ve metraj cetvelleri  hazırlığı işlemlerinde ekip ruhu ile çalışmalar yapmaktadır. Her proje için önce proje ekibi oluşturulmakta, yol haritası belirlenerek görev dağılımı yapılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: TKDK (IPARD) yeni tesis projelerinde mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin AB kriterlerine uygun şekilde hazırlanması, metrajlarının uygun harcama kalemlerini kapsayacak şekilde çıkarılması ve toplam bütçenin tamamının uygun şekilde hibelendirilmesi için çok önemlidir. Önemli olanProjenin kabul edilmesi değil, talep edilen hibenin alınmasıdır.Şirketimiz mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerini ve metraj cetvellerini TKDK (IPARD) kriterlerine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını konusunda uzman ekibi ile  koordine etmektedir.  

 

IPARD PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ VE YOL HARİTASI

Şirketimiz Ipard programına başvuru yapacak yatırımcı ile ilk görüşmede, yatırımcının ve yatırım yerinin proje  başvuru koşullarına uygun olup olmadığı irdelenir. Sürdürülebilirliğine inandığımız projeler ve yatırımcılar ile protokol imzalanır. Protokol akabinde aşağıdaki yol haritası uygulanır.

IPARD PROJELERİ İÇİN İZLENEN YOL HARİTASI

 1. Proje uygulanacak arazinin tespiti yapıldıktan sonra, jeoloji mühendisi tarafından arazinin gözleme dayalı Temel ve Zemin Etüd raporu hazırlanır.
 2. Hizmet alımı kapsamında İş planı (teknik proje ve fizibilite dahil) diğer danışmanlık konularıyla ilgili olarak hizmet alımı teklif dosyası hazırlanır.
 3.  Zemin raporunun uygunluğu akabinde, Mimar proje çizimleri ile ilgili olarak hizmet alımı teklifleri formata uygun şekilde hazırlanır.
 4. Mimar ve zootekni uzmanımız tarafından ekip çalışması ile ahırların yerleşimi yapılıp, hem ahır içi hem de gezinti alanlarının AB ahır kriterlerine uygun bir şekilde mimari projenin hazırlanmaktadır.
 5. Mimari projeler uygun şekilde tamamlanınca statik projeler, elektrik ve sıhhi tesisat proje çizimlerinin yapılmaktadır.

       6.      TKDK formatlarına göre Makine ekipman yerleşim planı ve listesi hazırlanmaktadır ve ilgili mühendisler ve mimar tarafından onayı yapılmaktadır.

       7.      TKDK formatlarına göre hazırlanan, Mimari, Statik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat projeleri, onay öncesi TKDK kurumuna kontrol ettirildikten sonra,  ilgili mühendisler ve mimar tarafından onayı yapılmaktadır.

       8.      Tüm çizimlerin tamamlanması akabinde proje uygulanacak arazinin durumuna göre belediye başkanlığı yada İl Özel İdare müdürlüğünden yapı ruhsatı alınmalıdır.

 1. Projelere göre Metrajlar hazırlanırken kullanılacak malzemeler TKDK’nın istediği formatlarda bayındırlık pozları üzerinden, metraj konusunda uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
 2. TKDK formatlarına göre Mahal listelerinin hazırlanması ve ilgili mühendisler tarafından onayı yapılmaktadır.
 3. Metrajların hazırlanması akabinde her bina için ayrı ayrı keşif özeti hazırlanır.
 4. TKDK formatlarına göre 3 adet inşaat firmasına Teklif davet mektubu, teknik şartname, keşif özeti dosyaları hazırlanarak davet edilir ve inşaat yapımı tedarikçisi belirlenir.
 5. Alınacak Makine-ekipmanların işletmenin kapasitesine göre seçilip, uygun harcama listesine göre teknik şartname hazırlanır.

     14.  Alınacak Makine-ekipmanlar için, öncelikle piyasa araştırması yapılıp, akabinde, teklif alma kurallarına göre teklif davet mektubu hazırlanıp, en az 3 tane tedarikçi tespit edilip davet edilir. Alınan teklif sunum formlarına göre makine ve ekipman tedarikçisi belirlenir.

 1. Görünürlük kapsamında projenin toplam bütçesine göre tabela veya pano alımı için teknik şartname hazırlanır.
 2.  Görünürlük kapsamında, Teklif alma kurallarına göre, piyasa araştırması yapılıp, teklif davet mektubu gönderilir. Gelen Teklif sunum formuna göre Görünürlük için tedarikçi firma belirlenir.
 3.  TKDK formatlarına göre proje sunulan tedbir ile ilgili taahhütnameler hazırlanmaktadır.
 4. Sunulan tedbir için istenilen resmi belgelerin eksiksiz olarak temin edilmesi sağlanır.
 5. İş Planı ve Teknik Proje TKDK formatlarına göre konu uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.
 6. İş planında, proje uygulama zamanı ve özkaynak durumuna göre taksit sayısı belirlenir. Proje bütçesi, gelir gider durumu,  finans uzmanımız tarafından hazırlanmaktadır.
 7. TKDK’nın resmi sitesindeki online giriş sisteminden Projenin tüm kayıt işlemleri şirketimiz bilgi işlem bölümü tarafından yapılmaktadır.
 8. Bütün evraklar TKDK’nın istediği formatlara göre klasöre yerleştirilip, index sayfası oluşturularak, kuruma sunulacak halde hazırlanmaktadır.
 9. TKDK, sunulan Proje için kontrol ve denetimlerini yaparak ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Tüm bilgi ve belge talepleri dosyalarının hazırlanması ve kurumu sunulması yapılmaktadır.
 10. TKDK’nın yaptığı Proje denetimlerinden sonra Proje onaylanır ve Kurumun resmi sitesinde sözleşme yapılacak isim listesi açıklanmaktadır.
 11. TKDK tarafından Sözleşme taslağı gönderilir ve itiraz işlemi yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi gerekmektedir.

     26.  Sözleşmenin yapılması akabinde faaliyet dönemi başlar.  Faaliyet dönemi içinde Makine-ekipmanlar, yapım işleri, görünürlük ve hizmet alımları KDV den muaf olduğu için, tarafımızdan KDV İstisnası dosyası hazırlanır.

 1. Proje uygulama sürecinde, zeyilname yapılması gerektiğinde ilgili yazışmalar bilgimiz dahilinde yürütülmektedir.
 2. Faaliyet sürecinde inşaat işleri yapımı ve makine ve ekipmanların alımı tamamlanır.
 3. Faaliyet süreci içersinde yapılan ödemeler bilgimiz dahilinde olup, ödeme dekontlarına proje ile ilgili açıklamalar eksiksiz olarak yazdırılır. Yerli malı ve yerli malı yerine geçen belgelerin temin edilmesi sağlanır.
 4. Faaliyetin tamamlanması akabinde, Taksit sayısına göre Ödeme Talep Paketi Şirketimiz uzmanlarınca hazırlanır.
 5.  Hazırlanan Ödeme Talep Paketi  TKDK ya sunulur.
 6.  Ödeme talep paketinde talep edilen hibe tutarı TKDK tarafından proje sahibinin hesabına yatırılır.

      33.  Proje uygulamasının tamamlanması, hibenin tamamının alınması akabinde yatırımcı için arşiv dosya hazırlanır. 5 yıl boyunca TKDK ya verilecek belgeler temin edilip, raporlar tarafımızdan hazırlanır.

Proje başvuru dosyasının hazırlanması, kabulü, onayı,  uygulama süreci ve Ödeme Talep Paketi hazırlanıp, talep edilen hibenin alınabilmesi için yapılan tüm çalışmalar, proje sahibi adına yapılmakta olup, proje sahibi bilgimiz haricinde bir işlem yapmamaktadır.

Projelerin başarılı sonuçlanması için proje sahibinin, danışmanına bilgisine ve tecrübesine güvenmesi çok önemlidir. Önemli olan, Projenin kabul edilmesi değil, talep edilen hibenin alınmasıdır. Şirketimiz tarafından yürütülen projeler, talep edilen hibenin alınması ile sonuçlanmaktadır.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Başarı, Projenin kabul edilmesi ile değil, talep edilen hibenin alınmasıdır.

Proje tek kişi değil, ekip ruhu ile yönetilir.

       Dr. Ayşe GÜN

                          Yön Krl Bşk

 

PROJELERİMİZİN TEDBİRLERE VE

             İLLERE GÖRE DAĞILIMI

·         Süt verimine yönelik, inek ve koyun yetiştiriciliği(7 ilde 12 proje)

·         Et verimine yönelik,  besi danası ve koyun yetiştiriciliği( 4 ilde 5 proje)

·         Süt ve süt ürünleri işleme tedbirinde, kaşar, gravyer, beyaz peynir , lor, tereyağ ve peynir altı suyundan WPC ve bioetonol üretimi (3 ilde 5 proje)

·         Et ve et ürünleri işleme  tedbirinde  kesimhane ve salam sosis sucuk kavurma üretimi ( 4 ilde 4 proje)

·         Meyve sebze işleme paketleme ve depolama tedbirinde, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve soğukta muhafazası( 2 ilde 2 proje)

·         Kırsal Ekonomik faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi tedbirinde; 3 ilde 12 adet arıcılık projesi, 1 ilde 2 adet kırsal turizm projesi, 1 ilde 1 adet serada süs bitkileri yetiştiriciliği projeleri hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

 

IPARD nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.  IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.  IPARD desteğinin 2007-2013 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD Programının Amacı  

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

IPARD Programının Kapsamı Nedir?

 Programın,  uygulanmaya başlandığıiller kapsamında;

1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerinin ve et üreten tarımsal işletmelerinin desteklenmesi,

2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,

3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,

4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin Yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

IPARD Programının Hedefleri Nelerdir?  

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,  

• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,

 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,

 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "